Me

For English see below

Colectivo Armadillo on joukko eritaustaisia ihmisiä, jotka asuvat Suomessa.

Jotkut jäsenistämme ovat työskennelleet yhdessä Maanvoima-kollektiivin kanssa vuodesta 2009. Vuonna 2020 päätimme yhdistää voimamme muiden Suomessa toimivien kollektiivien ja yksityishenkilöiden kanssa ja perustimme Armadillo-kollektiivin.

Ryhmämme jäsenet ovat olleet aktiivisia erilaisissa liikkeissä ja järjestöissä, jotka tukevat ja puolustavat alkuperäiskansoja, maaseutualueita ja feministisiä liikkeitä eri maissa. Olemme tehneet yhteistyötä ruohonjuuritason järjestöjen ja ihmisten kanssa vastarintaliikkeissä Meksikossa, Latinalaisessa Amerikassa ja Pohjois-Euroopassa.

Kannatamme Zapatisti-liikkeen Meksikossa (2005) antamaa Lacandonin viidakon kuudetta julistusta. Tavoitteenamme on tiedottaa erilaisista kamppailuista ja tukea niitä sekä jakaa kokemuksia ja näkemyksiä ekologisemmasta, oikeudenmukaisemmasta ja tasavertaisemmasta maailmasta. Tavoitteenamme on rakentaa kulttuurisiltoja ja yhteisymmärrystä eurooppalaisten ja globaalien eteläisen ruohonjuuritason liikkeiden ja kollektiivien välille, jotka taistelevat kapitalistisia, patriarkaalisia, rasistisia ja autoritäärisiä sortojärjestelmiä vastaan.

Colectivo Armadillo järjestää yhdessä muiden toimijoiden ja saamelaiskoordinaation kanssa sarjan tapahtumia zapatistikaravaanille eri kaupungeissa Suomessa ja Saamenmaalla. Teemme vekostona yhteistyötä eri organisaatioiden, kollektiivien ja yksilöiden kanssa kaikkialla Euroopassa vahvistaaksemme zapatistikaravaania. Osa foorumeista suunnitellaan ja toteutetaan alueillaan vastarinnassa olevien feministiryhmien toimesta tai yhteistyössä oikeuksistaan patriarkaattia vastaan taistelevien kanssa. Eri tapahtumien avulla pyrimme kehittämään avointa vuoropuhelua, kokemusten vaihtoa ja solidaarisuutta, luoden siteitä meidän, zapatistien ja saamelaisyhteisöjen välille Pohjoismaiden alueella.

Kaikki ovat tervetulleita jakamaan kokemuksiaan kamppailuista oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja ekologisen tulevaisuuden puolesta.

Pyrimme yhteisiin tavoitteisiimme rehellisesti ja rakkaudella. Ymmärrämme, että unelmamme ovat myös esivanhempiemme unelmia. Toiveemme ovat kestäviä ja sitkeitä työkaluja kamppailussa paremman maailman puolesta. Ihmiset voidaan voittaa, mutta ihmisten unelmia ei voi tuhota.

:::::::::::::::::::: English ::::::::::::::::::::

Colectivo Armadillo is a group of people from diverse backgrounds based in Finland. 

Some of our members have worked together as Maanvoima Collective since 2009. In 2020, we decided to join our efforts with other collectives and individuals based in Finland and founded Armadillo Collective.

Our group members have been active in diverse movements and organizations that support the defense of indigenous people, rural territories, and feminist movements in various countries. We have cooperated with grassroot organizations and people in resistance movements in Mexico,Latin America and Northern Europe.

We are advocates for The Sixth Declaration of the Lacandon Jungle given by the Zapatista Movement in Mexico (2005). Our goals are to inform about and support different struggles and share experiences and visions for a more ecological, fair, and equal world. We aim to build cultural bridges and understandings between the European and Global South grassroot movements and collectives engaged in struggles against the capitalist, patriarchal, racist, and authoritative systems of oppression.

Colectivo Armadillo is organizing a series of events for Zapatista Caravan in different cities in Finland and Sápmi territories. We collaborate with a network of different organizations, collectives, and individuals all over Europe to strengthen the Zapatista Caravan. Some forums are planned and carried out by or in collaboration with feminist groups in resistance in their territories and who fight for their rights against patriarchy. Through the various events, we aim to develop an open dialogue, exchange of experiences and solidarity, bonds between us, the fellow Zapatistas and Sámi communities in the Nordic territories. 

Everybody is welcome to share experiences about their struggles for a just, equal and ecological future.

We pursue our collective goals with honesty and love. We recognize that our dreams are also the dreams of our ancestors. Our hopes are enduring and persistent tools in our struggle for a better world. You can beat the people, but you can not destroy the dreams the people have.